Saturday, April 1, 2017

ഭോഗസംസ്കാരങ്ങൾ

ഭോഗസംസ്കാരങ്ങൾ 
............................................
നിശ്ചയദാർഢ്യം ചിറകുവിരിക്കുന്ന 
നിഷ്കപടതയിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന ബാല്യങ്ങൾ.. 
നിഷ്ഠൂര പീഡനത്തിന്നിരയാകും 
നിയതികൾ ഇന്നു തൻ മായാത്ത കാഴ്ച്ചകൾ..

പെണ്ണിന്നുടലിലായ് ലേലമുറപ്പിച്ചു 
പകിടനിരത്തി ചികയുന്ന കൺകളിൽ.. 
പെണ്ണുടൽ ഇന്നു തൻ ഭോഗസംസ്കാരത്തിൽ 
പെറ്റ വയറിനും ഗതിയിതു തന്നെയും.. 

കാമവെറിക്കില്ല കണ്ണുകൾ കാതുകൾ 
കലികാലം ചൊല്ലി വിലപിക്കുമമ്മമാർ.. 
കൂട്ടായ ആക്രമണപീഡനപർവ്വത്തിൽ
കുഞ്ഞിനു പോലുമിന്നിതു തന്നെ വിധിയതും.. 

വെകിളി പിടിച്ചപോലാർത്തിരമ്പീടുന്ന
വെൺകൽ പ്രതിമ തകർക്കും നരാധമർ.. 
കുഞ്ഞിൽ ഇരമ്പുന്ന കാർമേഘപാളികൾ 
കുത്തൊഴുക്കായ് മാറും എന്നറിയുന്നുവോ.. 

നിയമം കാക്കേണ്ടവർ തോഴ്മ പിടിക്കവേ 
നീചപ്രവൃത്തികൾ മൊഴിമാറ്റി നല്കവേ.. 
അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ മാറിമറിയവേ 
അധികമാകുന്നുവോ പീഡന ശ്രേണികൾ.. 

ധാർമികതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ 
ധനാഗമത്തിന് വഴിയൊരുക്കീടുവാൻ.. 
പ്രസംഗപാടവനാട്യ ജന്മങ്ങളോ 
പ്രായോഗികമാക്കുന്നോ ശിക്ഷായിളവുകൾ.. 


എന്തിനീ നിയമങ്ങൾ നിയമസംഹിതകളും 
എണ്ണിപ്പെറുക്കുന്നു സാത്വീകരണങ്ങൾ.. 
സ്ത്രീ വെറും ഭോഗവസ്തു പിന്നലങ്കാരം 
സത്യത്തിനെതിരെയായ് ഒടിയുന്നു പോർമുന.. 

ബോധവത്കരണമാം പുസ്തകപാഠത്തിൽ 
ബോധമില്ലാത്ത മനസ്സുതൻ സാന്നിദ്ധ്യം.. 
സാമാന്യബോധമിന്നസ്തമിക്കുന്നുവോ
സർഗാത്മകാചിന്താ ധാരയിൽ പോലുമേ.. 

ഭയമില്ല ആർക്കുമേ തെളിവിന്നഭാവവും 
ഭയക്കേണ്ടവർ കുഞ്ഞു  കുട്ടികൾ ബാല്യങ്ങൾ.. 
ഭീഷണികൾ മാത്രമോതി തഴമ്പിച്ച 
ഭോഗസംസ്കാരങ്ങൾ വാഴുന്നുലകത്തിൽ.. 

സർപ്പവിഷം തുപ്പി പത്തി വിരിച്ചു 
സമീപേ വരുന്നതാം സ്നേഹചേഷ്ടകളിലായ്.. 
ചീന്തുന്ന ബാല്യത്തിൽ  ചീറ്റും വിഷത്തിലായ് 
ചാട്ടുളി വീശുമോ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ.. ?


നന്ദിനി 

Thursday, September 10, 2015

എന്തിന് ...?

സ്പന്ദനം 


ആകാശത്തിലൊളി മിന്നും
താരകമൊന്നു ചൊല്ലി ,
" എൻ ചിന്തകൾക്കെന്തുയരം ..
   എൻ സഹചാരികളോ ഉന്നതർ "

 
നിലാവൊളി   തൂകി നില്ക്കും
നീലത്തിങ്കൾ തലയാട്ടി
" ഇല്ലില്ല നിൻ  തിളക്കം
   എന്നരികിൽ നിഷ്പ്രഭം .."


രാക്കിളി പാട്ടിലലിയും
രാവിൻ മുകുളങ്ങളാർത്തു ..
" അരുണ തേജസ്സിൻ ഗാംഭീര്യം
   വർണ്ണനാതീതം അതുല്കൃഷ്ടം "

കിഴക്കു ദിക്കിൽ കുമ്പിടുവാൻ
കുനിഞ്ഞ ജ്ഞാനപുംഗവൻ ,
ചിന്തിച്ചോ , അതു  വെറും സൃഷ്ടി ..
താനോ,  കുശവൻ തൻ മണ്‍കുടം ..

പകർന്നേകിയ പരിമളം
ജീവശ്വാസമുതിർക്കവേ,
ദൈവകണത്തെ അറിയുവാൻ
താളുകൾ തിരയുവതെന്തിന് ?

ജീവാത്മാവിൻ സ്പന്ദനം
ഉള്ളിലുടെന്നതറിയവേ ...
മഹത് സൃഷ്ടിയാം മാനവൻ
സൃഷ്ടികളിലലയുവതെന്തിന് ?
നന്ദിനിSunday, August 16, 2015

ഇങ്ങനെയും ജീവിതം..

സ്പന്ദനം 


വാക്കുകൾ ചേർത്തു വച്ചമ്മാനമാടിയിട്ടുൾ
പൊരുൾ ചീന്തിയെടുക്കുന്ന വസ്തുത ,
മനസ്സിൻ അകത്തളമാകെ ചികഞ്ഞു 
സ്വയമേ സ്തുതിപാഠമോതി തളർന്നുവോ ..

ആശങ്ക  മുറ്റിയിട്ടപരനിൽ പഴിചാരി 
ആശ നിരാശയ്ക്കൊരു മുഴം വഴിമാറി 
തെറ്റിൽ ശരിയിൽ പ്രവർത്തിദോഷങ്ങളിൽ 
ഉള്ളതെന്നോതി പഴികൾ തുടരവേ ..

കേൾക്കാനൊരു കാത് ചൊല്ലാനൊരു നാവ് 
ഇല്ലാത്തതുണ്ടെന്ന സങ്കല്പ്പസീമയിൽ 
പഴിയിൽ തുടങ്ങി പിഴയിൽ ഒടുങ്ങി 
     വെറുതെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കേണ്ടുവോ ജീവിതം ..

സത്യധർമ്മാദികളോതുന്നൊരു നാവിൻ 
തുമ്പത്തൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷത്തുള്ളി 
അപരനിൽ വിദ്വേഷവിത്തു വിതയ്ക്കുവാ -
നുതകുന്ന ധാർമ്മികതയ്ക്കെന്തടിസ്ഥാനം ..  

ഒട്ടേറെയോതും വികടസരസ്വതി 
തിരിമറിഞ്ഞെത്തുന്നതാരറിഞ്ഞീടുന്നു,
വിധിച്ചോരപരനിൽ കുടികൊണ്ട നന്മയിൽ 
തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്നതും തൻ വിധി തന്നെയും .
നന്ദിനി 
     

Wednesday, July 15, 2015

തേങ്ങലുകളറിയാതെ ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
കൈയ്യെത്തും ദൂരെനിന്നമ്പേയകലുമാ 
കൈകുമ്പിൾ കവരുവാൻ ആശിച്ച ജലധാര ..

ഒന്നു നുകർന്നു കൊതി തീരും മുമ്പേയകന്ന 
ഓർമ്മചെപ്പിൽ വിരഹ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ .

പൂനിലാ പുഞ്ചിരി തൂകി മാനത്തിലുയർന്നു 
വിരാജിച്ച ചന്ദ്രോദയ രശ്മിയിൽ ..

ഇരുളിൻ വിരഹതപ ശാന്തിയേകി 
കനിവിൻ കരുത്തിലകറ്റും ജഗാന്ധത ..

കാറ്റിലും കോളിലും ചില്ലകൾ തന്നിൽ 
ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചങ്ങില  തൻ മറവിലായ്..
 
കുതിർന്നിരിക്കുന്നൊരാ കുഞ്ഞു കിളി പേറും 
വിരഹ വിശ്രാന്തിയിൽ  പൊൻവെയിൽ കണികകൾ

ആശിച്ചതൊക്കെയും ആശയായ് തന്നെ 
അടിഞ്ഞുകൂടുന്നൊരാ ബാക്കിപത്രത്തിലായ്

മുള പൊട്ടുമാഗ്രഹം തൊട്ടുണർത്തീടുന്ന 
വിഷമ വൃത്തത്തിൽ വിതുമ്പുന്നു  ചിന്തകൾ   ..

" ഞാനിനിയില്ല എന്നസ്തിത്വമന്ത്യത്തിലെന്നു 
  കരുതിയിട്ടെന്തിനോ  കേഴവേ ..

  ആരോ മെനഞ്ഞ കഥയിലെ ആട്ടക്കാരി-
  യെന്തോ മറന്നതു പോലെ തിരയവേ ..

  ഇനിയൊന്നുമില്ലിനി ഇല്ലായ്മ മാത്രമെൻ 
  അന്തർഗതങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു ശൂന്യത  .. "

ഉള്ളിൽ പുകയുന്ന നീറ്റലിൽ നീറി
പുകഞ്ഞു വിതുമ്പുന്ന കണ്ണീർ കണങ്ങളിൽ ...

കുതിരും തലയിണയേറ്റു വാങ്ങുന്നോരു 
കദനക്കഥയിലെ ശോകരേണുക്കളിൽ   ....

ഇടനെഞ്ചിലങ്ങു കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നൊരാ
ഭാരമതെന്തെന്നു തെല്ലു ഞാനോർക്കവേ ...

വിരഹം വിളിപ്പാടകലെ നിൽപ്പുണ്ടതെ-
ന്നറിയാതെയറിയുന്ന  ആത്മദാഹങ്ങളിൽ ...

ആശ നിരാശയ്ക്കു സ്ഥാനഭ്രംശ ശ്രമം
അകമേ  പടരുന്ന  കാർന്നു തിന്നും വ്രണം ..
 
ആത്മതീരങ്ങളിൽ ദാഹജലമാകും 
സത് വചനങ്ങളിൽ  ഗുരുചരണങ്ങളിൽ ...

വിരഹം വിതയ്ക്കുന്ന ചിന്തയ്ക്കൊരന്ത്യ -
മതെന്നാളുമെപ്പോഴും ഋജുരേഖകൾ മാത്രം ..നന്ദിനി വർഗീസ്‌ 

Monday, June 2, 2014

പരിണയ പ്രതീക്ഷകൾ
അനുഭൂതികൾ കോർത്ത 
സപ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ,
ഹാരാർപ്പണത്തിൻ 
ലയന തീരങ്ങളിൽ,
പ്രപഞ്ച തല്പ്പത്തിൻ 
പ്രണയഭാവങ്ങളിൽ,
പ്രതീക്ഷാ നിർഭരം 
പ്രകൃതീപരിണയം ..

വസന്തം നിറച്ചാർത്തൊ-
രുക്കുന്ന മഞ്ചലിൽ,   
പൊൻവെയിൽ ചാലിച്ച 
ലാസ്യലാവണ്യത്തി -
ലൊരുങ്ങും പ്രകൃതിയിൽ, 
തിളങ്ങും അരുവിയിൽ, 
ഓളതാളങ്ങളിൽ
ചെറുമിന്നലാട്ടങ്ങൾ ...

വീശും പവനനിൽ 
പരാഗണം കാംക്ഷിച്ച.. 
നാണം കുണുങ്ങുന്ന 
പൂക്കൾക്കിടയിലായ്.. 
മണ്‍ഗന്ധമുൾക്കൊള്ളും  
ആദ്ര ഭാവങ്ങളിൽ,
വിണ്‍മാറൊരുക്കുന്ന
പ്രണയ പ്രതീക്ഷകൾ ..

മാറുന്ന മാരിയിൽ 
തുള്ളികൾ പെയ്യുന്ന, 
വൃക്ഷത്തലപ്പിൻ 
സുഖശീതളിമയിൽ.. 
പക്ഷിജാലങ്ങളുയർത്തും 
നാദസ്വരം,
ആദ്യ പ്രണയത്തിൻ 
നവ്യ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ..

ശിശിരം വിതറുന്ന 
ശോഭയ്ക്കു ശുഭ്രത -
യേകുന്ന മഞ്ഞിൻ 
പുതപ്പിന്നടിയിലായ്.. 
പുണരുന്ന ചില്ലകൾ 
മുഗ്ദ്ധ രാഗങ്ങളിൽ, 
തളിർക്കും പ്രതീക്ഷ തൻ 
പ്രണയ നിർവ്വേദങ്ങൾ ..

    
ആലിംഗനാമൃതമാണീ 
ഋതുശോഭ ..
മോഹസമ്മോഹനമാണീ 
പരിണയം ..
പുഷ്പഗന്ധോന്മാദ രാഗ -
നികുഞ്ജങ്ങളൊരുക്കും 
പ്രതീക്ഷയിൽ,
പ്രകൃതി മനോഹരം .


നന്ദിനി വർഗീസ്‌    

     

Saturday, April 19, 2014

നിഴലും ഒരു സമസ്യ  


അർക്ക സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞുമായ്
പാദാന്തികത്തിലായ്  മുത്തമേകീടുവാൻ
വെമ്പിയണയുന്ന  സഹാചാരിയാം നിഴൽ
ജീവിത വീഥിയിൽ  മൂകമാമൊരു സാക്ഷി ...


ചന്ദ്രപ്രഭ വീശി  മങ്ങി മറഞ്ഞൊരാ
രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ  മയങ്ങുന്ന ...
അരമുറുക്കീടുന്ന  അടക്കം പറച്ചി ലിൻ
പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ചലിക്കും നിഴലുകൾ ...


കൊടി മറയാക്കിടും ശക്തിപ്രകടനം
വെല്ലുവിളികളിൽ  മുങ്ങിയമരവേ ..
നാവിൻ കരുത്തുകൾ  തോൽവി നുണയുമ്പോൾ
നരനായാട്ടൊരു  ശീലം ഉലകത്തിൽ ....


ചെയ്തിയാം കരി നിഴൽ  പിന്നിലുയരവേ
പരാജയ ഭീതിയോ  മുന്നിലായ് ആടവേ ..
സർവ്വത്തിനുമന്ത്യം ചുടുചോരയെന്നൊരു
രീതി അലംഘിതം ,അധ:പതനമതു സ്പഷ്ടം ...


നിഴലുകൾ വാഴുന്ന  സാമ്രാജ്യമീ  ലോകം
സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം  ഭിന്നതയ്ക്കിരുപുറം..
ഉൾകിടിലങ്ങൾ നിറയും വഴികളിൽ
ആദിമദ്ധ്യാന്തമാം വിധി വൈപരീത്യങ്ങൾ ...


നീതി മരവിച്ച  കൂട്ടുകെട്ടലുകളിൽ
മുഴച്ചു നിന്നീടുന്ന  ചിന്താഗതികളിൽ ...
സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുമപ്പുറമൊന്നില്ലയെന്ന
തത്വങ്ങൾക്ക് പൊതുജനം  സാക്ഷികൾ ..


തെരുവിലിറങ്ങുന്ന കോമരങ്ങൾ ചൊന്ന
വാഗ്ദാന മഴയിൽ കുതിർന്നുണങ്ങുന്നൊരാ..
രാഷ്ട്ര പുരോഗതി വച്ചു നീട്ടീടുന്ന
കൈകളോ ബന്ധിതം ,പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൽ ..


പ്രഖ്യാപന തന്ത്രത്തിലൂന്നും വികസനം
പ്രതിഫലിച്ചീടുന്ന രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞരിൽ
കോടികൾ നീട്ടിടും നിഴലിൻ മറവിലായ്
പ്രഹേളിക തീർക്കും പ്രഹസന വീഥിയിൽ ....


രാഷ്ട്രഖജനാവ് കീശയിലാക്കുന്ന
ലേലമുറപ്പിച്ച് പകിട നിരത്തവേ..
കരുക്കളിറക്കി കളിക്കും കളങ്ങളിൽ
ധനാധിപത്യമാണെന്നും അധിപതി ...നന്ദിനി വർഗീസ്‌

Tuesday, March 25, 2014

സത്യസംഗമങ്ങൾഅക്ഷര സാനുക്കളൊത്തങ്ങൊരുമിച്ച്
അക്ഷീണയത്നത്തിനന്ത്യത്തിലുരുവാകും
വാർത്തകൾ വിരൽ ചൂണ്ടും മാധ്യമ വീഥിയിൽ
സത്യ സംസ്താപന സംഗമം ദുർബലം...

പുകയുന്ന കൊള്ളിയ്ക്കുറവിടം ചികയുന്ന
അന്വേഷണാത്മക പ്രവർത്തന രീതിയിൽ
സത്യസന്ധതയ്ക്കൊരു കത്രിക പൂട്ടിട്ട
സിരാകേന്ദ്രങ്ങളാണിന്നു തൻ കൗതുകം..

ഒരു മാത്രയൊന്നോതി  വളച്ചൊടിപ്പിക്കുന്ന
ചോദ്യശരങ്ങളിൽ പതറും മുഖങ്ങളിൽ
തിരയുന്ന വസ്തുതാ സ്വാർത്ഥ താത്പര്യങ്ങൾ
യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നുവോ ...

മാധ്യമ മാർഗ്ഗേ തെളിഞ്ഞ കണ്‍കോണുകൾ
എങ്ങലടിയിൽ മറഞ്ഞ രേണുക്കളിൽ
അച്ചടി മഷിയിൽ പതിഞ്ഞ നേർരേഖയിൽ
ഹസ്താക്ഷേപം തിരക്കഥ തീർത്തുവോ...

സത്യാന്വേഷണ കുതുകികൾ കാംക്ഷിച്ച
സംഗമ ചിന്താന്തരങ്ങളിൽ കുതറിയ
കോടതി കയറുന്ന മാധ്യമ വിസ്താര -
ക്കാഴ്ചകൾ മതവികാരത്തിൻ മറുവശം

ഒരുവനുതിർക്കുന്ന വീണ്‍ വാക്കിനുത്തരം
അപരനിലൂറ്റുന്ന നാവു തൻ   നൈപുണ്യം
വാചകക്കരുത്തിലൂടുയരുന്ന  സാമർത്ഥ്യം
നന്മയിലൂന്നുന്ന കാലം ഒരു  സ്വപ്നം ...

സത്യസംഗമതീരം മാധ്യമ ചിന്തകൾ...
മാനുഷിക മൂല്യം വിളിച്ചോതും പാതകൾ...
കറകൾ ഗതി തീർക്കും ഇന്നിൻ വ്യവസ്ഥയിൽ
കരഗതമാകട്ടെ പതറാത്ത വീക്ഷണം ....നന്ദിനി വർഗീസ്‌