Saturday, June 3, 2017

അമ്മ മലയാളം


അക്ഷരമക്ഷയ ജ്യോതിസ്സായ് മാറിടും
അക്ഷീണയജ്ഞത്തിനന്ത്യത്തിലായ്..
അമ്മ മലയാള മാതൃ ദേവോ ഭവ:
അത്താണിയാമത് മാർഗ്ഗദീപം...

മലയാളദേശത്തിനഴകു വിളിച്ചോതും
മലയാളഭാഷ തൻ മാദകത്വം...
കുണുങ്ങുന്നരുവിയിൽ  പാടുന്ന പക്ഷിയിൽ
കുന്നിലും മേട്ടിലും വാക്ചാതുരി.  .

മലരണി മാമല ഗിരിശൃoഗ കേദാര
മഴമേഘജാലകമുക്ത ഗേഹം..
തഴയ്ക്കും വനഭംഗി ചാരുതയേകുന്ന
തന്മയീഭാവത്തിൻ ലാസ്യഭംഗി..

മാതൃഭാഷ ചൊല്ലുമാദ്യാനുഭൂതിയിൽ
മനുജനു താങ്ങായ് മലയാളവും..
വാക്കുതൻ കൂടെരിഞ്ഞീടും മനമതിൽ
വാക്കിൻ കരുത്തിലോ കാവ്യബിംബം...

വാക്കുകൾ വർണ്ണക്കുടകളേന്തീടുന്ന
വാഗ്‌ധോരണിയാം കവിഭാവന..
അതിരുകൾ അംബരസീമകളാക്കുന്ന
അഴകേറും മലയാള ഗ്രാമഭംഗി..

വിപുല സാഹിത്യസമ്പത്തായ് വിളങ്ങിടും
വിജ്‍ഞാനദായക ശ്രേഷ്ഠഭാഷ..
പ്രകൃതിതൻ സ്വരലയ ഗീതചേതോഹര
പ്രകാശിത കിരണമീ മാതൃഭാഷ...

ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തിലംഗമാം
ശ്രേഷ്ഠമീ മലയാള ജന്മഗേഹം..
കൈരളീ കേരകേദാര വിരാജിത
കേരളം ചൊല്ലും ഭരണഭാഷ...

പഴം തമിഴ് ആദ്യരൂപം പെറ്റിടുന്നതാം
പഞ്ചഭാഷയിൽ മലയാളവും..
ആദ്യകാവ്യം മുതലിന്നുവരേയ്ക്കുമീ
ആനന്ദദായകം അക്ഷരങ്ങൾ...

സന്ദേശകാവ്യ ചമ്പൂക്കൾ ചൊല്ലീടുന്ന
സാഹിത്യശാഖാ പടർത്തുന്നതാം..
ഭാഷയിപ്പോഴെത്തി നില്ക്കുന്നതോയിന്ന്
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ലയനപർവ്വം...

ആധുനിക സാഹിത്യ സ്വാധീനമുൾക്കൊണ്ട്
ആശയസമ്പുഷ്ട ചിന്തകളിൽ..
ഗദ്യസാഹിത്യം ഇദംപ്രഥം  മുഖമുദ്ര
ഗതിവിഗതികൾക്കു വന്ന മാറ്റം...

മലയാളഭാഷ മരിക്കുന്നുവോയെന്ന്
മലയാളി മുറവിളി കൂട്ടുന്നുവോ...
സാഹിത്യ സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ
സകലർക്കുമിന്നിത് തോന്നുന്നുവോ...

എന്താണിതിന്നർത്ഥമെന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ
ഏന്തിവലിയുന്നു ചർച്ചാവലി..
കാരണമിതു തന്നെ മലയാളഭാഷയെ
കരിതേച്ചിടുന്നിതാ ആംഗലേയം ..

മലയാളഭാഷ തൻ ഭാവശുദ്ധിയതിൽ
മറുഭാഷ ആംഗലേയ പ്രസക്തി..
മലയാളി മാറുന്നു മക്കൾ അകലുന്നു
മലയാളമിന്നൊരു ഭിക്ഷുകിയും..

അന്യദേശത്തു ചെന്നെത്തും മലയാളി
അന്യമാക്കുന്നുവോ മാതൃഭാഷ..
അറിവു നുകരുവാൻ വെമ്പും തലമുറ
അവശിഷ്ടമായ് കരുതുന്നു ഭാഷ...

പ്രകൃതി വികൃതമാക്കീടും അനാസ്ഥയിൽ
മാതൃദേശത്തിൻ മരണവിളി..
artht മാതൃഹൃദയത്തിൽ
അന്യമായ് തീരുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ...

ഇന്നീയവസ്ഥ അലങ്കാരവസ്തുവായ്
ഇഴപിരിച്ചീടും പദവിയതിൽ..
ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ സ്ഥാനമെന്ന ബോദ്ധ്യമത്
ശ്രേഷ്ഠമായ് കരുതണം മലയാളികൾ...


നന്ദിനി


No comments:

Post a Comment

അഭിപ്രായം പറയാതെ പോകല്ലേ ..